CZY MOŻNA STOSOWAĆ ZIOŁA ZAMIAST LEKÓW?

Zio?a wracaj? do ?ask. Stosuje si? je w coraz wi?kszej ilo?ci kosmetyków. Zwolennicy u?ywania zió? podkre?laj?, ?e s? one znane od lat i by?y z powodzeniem stosowane przez naszych przodków, kiedy nie znano antybiotyków i w pobli?u nie by?o lekarza. Zio?a maj? wiele w?a?ciwo?ci. Trzeba wiedzie? jednak jak je stosowa?. W przypadku przezi?bienia w pocz?tkowej fazie nie powinni?my podawa? kwiatu lipy, który jest zio?em zimnym. Kiedy jest nam zimno, ale nie mamy jeszcze gor?czki, najlepiej sprawdzi si? tymianek. W trakcie gor?czki mo?emy pi? mi?t? czy kwiat lipy. Przed wypiciem naparu z zió? warto pozna? dok?adnie jego dzia?anie. Owoc kopru...

Read More