Osteoporoza, inaczej zwana zrzeszotnieniem ko?ci jest przypad?o?ci? polegaj?c? na patologicznym zmniejszeniem lub zanikaniem tanki kostnej, w odniesieniu do wieku, p?ci oraz rasy cz?owieka, w konsekwencji czego schorzenie to prowadzi do zwi?kszenia podatno?ci ludzkiego szkieletu na z?amania i wszelkiego rodzaju urazy ko?ci. Osteoporoza zosta?a uznana przez World Health Organization (WHO)- ?wiatow? Organizacj? Zdrowia za chorob? cywilizacyjn? i cho? mo?e ona dotkn?? zarówno kobiet, jak i m??czyzn, to jednak znacznie cz??ciej wyst?puje u kobiet. Liczba zachorowa? znacz?co  wzrasta zw?aszcza po 60 roku ?ycia. 

Wyró?nia si? kilka rodzajów rozrzedzenia ko?ci. Pierwszym rodzajem jest osteoporoza pojawiaj?ca si? w pi?tej lub szóstej dekadzie ?ycia i dotyczy g?ównie kobiet- osteoporoza pomenopauzalna. U jej podstaw le?y znacz?ce zmniejszenie si? poziomu hormonów w organizmie kobiety, to jest estrogenu. W tym przypadku najcz??ciej dochodzi do z?ama? w obr?bie ko?ci ramieniowej i nadgarstka. Kolejnym rodzajem tego schorzenia jest tak zwana osteoporoza starcza, dosi?gaj?ca zarówno kobiet, jak i m??czyzn, jednak rozwija si? du?o wolniej, ani?eli w pierwszym przypadku.

Do najcz?stszych urazów dochodzi w obszarze stawu biodrowego, ?ci?lej ko?ci, kr?gów biodrowych. Ostatnim typem jest stanowi?ca 20 procent wszystkich przypadków osteoporoza wtórna, której przyczyn? mog? by? inne choroby oraz przyjmowane leki.  Czynnikami zewn?trznymi, które mog? mie? wp?yw na powstanie oraz rozwój choroby s?: niska aktywno?? fizyczna, ma?a ekspozycja na s?o?ce, palenie wyrobów tytoniowych, nadu?ywanie alkoholu, dieta uboga w wap?, bia?ko i witaminy zw?aszcza witamin? D, a tak?e stosowanie leków- mi?dzy innymi sterydowych, uspokajaj?cych czy leków maj?cych na celu zmniejszenie krzepliwo?ci krwi.

Leczenie polega na wyeliminowaniu czynników szkodliwych, sta?ej profilaktyce oraz za?ywaniu leków pod ?cis?? kontrol? lekarza- na przyk?ad Bisfosfoniany Raloksyfen, Teryparatyd czy te?  Kalcytonina ?ososiowa. canada goose männer